ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

“ProSocial Values“ - 2017-1-IT02-KA201-036860 - Strategic partnership for school aducation - Development of innovation.

Проектът насочва общественото внимание към социалното приобщаване и образованието, като помогне на децата на възраст от 5 до 15 години на просоциални ценности, да развият положителни междуличностни взаимоотношения и по този начин да насърчат социалното приобщаване и индивидуалното овластяване. Средствата, чрез които тази промяна ще бъде постигната, са международна общност от училища, които си сътрудничат в популяризирането на дейности на национално и международно равнище, специфично обучение за учителите и набор от игри на високо ниво за включване на учениците и подобряване на техните про-социални умения. Проектът ще стартира с анализ на потребностите на учителите, тъй като те ще са първата група, която ще насърчава употребата на игрите. Ще бъдат събрани и анализирани техните познания и необходимост в областта на просоциалното образование, както и практиките и дейностите, които вече са въведени, като ще се обърне специално внимание на развлекателния аспект и възможността да се превърнат тези идеи в нови игри. Ще бъде създадена колекция от сериозни игри за просоциално поведение и ценности. Ще бъде написан план за действие за създаване, развитие и укрепване на общността на просоциалните ценности, като ще се вземат предвид националните и международните потребности.

“Vibrations of music:music as a key for development,inclusion,interculturality and norm critical approaches – Е twining – project №2017-1-SE01-KA219-0345547_3“.

Проектът е изключителен предучилищен проект, който има за цел да разработи методи за работа с критични подходи, свързани с развитието, включването, междукултурността и нормите както с персонала, децата и родителите. Чрез критично изследване и поставяне под съмнение на практиките, които съществуват в предучилищните училища, ще засилим възможностите на предучилищния учител да работи с критични подходи за развитие, приобщаващо образование, междукултурност и норми. Проблемите ще имат ясен фокус по положителен и конструктивен начин и ще бъдат поставяни под въпрос и обсъждани. Целият проект ще засили важната работа на предучилищните училища, като използва музиката като ключов за развитието, приобщаващото образование, междукултурността и нормативните критични подходи.

Robotics Versus Bullying - Roby - Erasmus project Grant Agreemant №612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD

Основната цел е да се развият и препоръчат материали за преподаватели, с цел да се разнообразяват формите, в които чрез роботика са застъпени уменията за превантивно и устойчиво възпитание по просоциално поведение и Не агресия. Да развие модели на качествени и количествени оценки – с възможност за интеграция във всяко училище и детска градина. Основните дейности са: селектиране на текстове, социална характеристика на занятията: назоваване, комуникация, вземане на решения в трудни ситуации – за деца и учители.

“Атмосфера Бъдеще“

Атмосфера Бъдеще е Международен младежки форум за изграждане на кариерно сътрудничество. В него има място всеки, който е отговорно свързан с развитието на интереса на младите хора в България към изучаването на науки и изграждането на просоциални ценности.

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.