МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Let`s Care ​​Project

Сигурните връзки на привързаност играят важна защитна роля срещу предаването на социално изключване между поколенията не само в ранните етапи, но и на всички училищни нива. LET’S CARE има за цел да разбере цялостно и да подобри измерението на грижата за образователното включване и училищния успех.

Основната цел на проекта е да идентифицира най-важните причини, засягащи чувството за сигурност на учениците като първопричина за слаби постижения, изоставане и отпадане от училище на 4 различни (естествени) нива: индивидуално, релационно (чрез свързване), обществено и политическо. LET’S CARE ще създаде теоретична и практическа рамка за насърчаване на сигурност и грижовност в ученето, преподаването, в училищата и в образованието на всяко ниво като подход за прекъсване на веригата на предаване на образователно и социално изключване от поколение на поколение.

Този подход ще генерира приобщаващи и грижовни, свързващи практики в училище, които ще бъдат преведени в инструменти, препоръки и насоки за действие от началното  до средните училища и училищата с втори шанс.

''Out of The Net'' Erasmus+ KA 201 Project N° 2020-1-PL01-KA201-082223

Превантивно идентифициране на признаците на социалното оттегляне. Развиване творчески и социализиращи артистични и игрови дейности, вкл. робот като начин за укрепване на социалните умения, за изразяване на личния потенциал за предотвратяване на синдрома на Хикикомери. Децата да научват, да ценят и да възприемат потребностите на околните, развиват умение да работят в екип и проявяват положителни нагласи към общуване и сътрудничество с околните

Превенцията трябва да започне още в началния училищен период, в годините, в които се развиват личностните и социалните способности, за да се поддържа растежа на децата. Проектът има за цел да обучи учителите в използването на стратегии за преподаване, които дават възможност за социални умения на техните ученици. „Извън мрежата“ иска да предотврати социалното оттегляне чрез социално-психопедагогически метод, насърчаващ груповите взаимодействия в реалния живот , създавайки среда за взаимоотношения, в която всеки може да изрази своите лични възможности и да даде възможност за социални умения. Тези процеси ще бъдат подкрепени от психолози, учители, експерти и дейностите, провеждани с иновативни инструменти, като изкуство във всяко измерение, роботика и непрекъснато стимулиране в саморазпознаването.

Robotics Versus Bullying - Roby - Erasmus project Grant Agreemant №612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD

Основната цел е да се развият и препоръчат материали за преподаватели, с цел да се разнообразяват формите, в които чрез роботика са застъпени уменията за превантивно и устойчиво възпитание по просоциално поведение и Не агресия. Да развие модели на качествени и количествени оценки – с възможност за интеграция във всяко училище и детска градина. Основните дейности са: селектиране на текстове, социална характеристика на занятията: назоваване, комуникация, вземане на решения в трудни ситуации – за деца и учители.

“Атмосфера Бъдеще“

Атмосфера Бъдеще е Международен младежки форум за изграждане на кариерно сътрудничество. В него има място всеки, който е отговорно свързан с развитието на интереса на младите хора в България към изучаването на науки и изграждането на просоциални ценности.

“Vibrations of music:music as a key for development, inclusion, interculturality and norm critical approaches – Е twining – project №2017-1-SE01-KA219-0345547_3“.

Проектът е изключителен предучилищен проект, който има за цел да разработи методи за работа с критични подходи, свързани с развитието, включването, междукултурността и нормите както с персонала, децата и родителите. Чрез критично изследване и поставяне под съмнение на практиките, които съществуват в предучилищните училища, ще засилим възможностите на предучилищния учител да работи с критични подходи за развитие, приобщаващо образование, междукултурност и норми. Проблемите ще имат ясен фокус по положителен и конструктивен начин и ще бъдат поставяни под въпрос и обсъждани. Целият проект ще засили важната работа на предучилищните училища, като използва музиката като ключов за развитието, приобщаващото образование, междукултурността и нормативните критични подходи.

“ProSocial Values“ - 2017-1-IT02-KA201-036860 - Strategic partnership for school aducation - Development of innovation.

Проектът насочва общественото внимание към социалното приобщаване и образованието, като помогне на децата на възраст от 5 до 15 години на просоциални ценности, да развият положителни междуличностни взаимоотношения и по този начин да насърчат социалното приобщаване и индивидуалното овластяване. Средствата, чрез които тази промяна ще бъде постигната, са международна общност от училища, които си сътрудничат в популяризирането на дейности на национално и международно равнище, специфично обучение за учителите и набор от игри на високо ниво за включване на учениците и подобряване на техните про-социални умения. Проектът ще стартира с анализ на потребностите на учителите, тъй като те ще са първата група, която ще насърчава употребата на игрите. Ще бъдат събрани и анализирани техните познания и необходимост в областта на просоциалното образование, както и практиките и дейностите, които вече са въведени, като ще се обърне специално внимание на развлекателния аспект и възможността да се превърнат тези идеи в нови игри. Ще бъде създадена колекция от сериозни игри за просоциално поведение и ценности. Ще бъде написан план за действие за създаване, развитие и укрепване на общността на просоциалните ценности, като ще се вземат предвид националните и международните потребности. Снимки ТУК

MOV-UP 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN

В дългосрочен контекст, адекватно внимание към мотивацията, ценностите и нагласите от ранна детска възраст подкрепя високите постижения в училище, добрата социална интеграция (особено на децата от мигрантски произход и такива в неравностойно положение) и намалява ранното отпадане от образование, психо-социалните проблеми и злоупотребата с наркотици, детската престъпност, антисоциалното поведение. Проектът предлага инструменти за оценка на ценностната нагласа, за педагогически анализ, както и подходящи методи за педагогическа работа, която ще подкрепи синхронизирането на личните ценности и мотивацията на децата със социално приемливите ценности.