ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ

  • Начало
  • ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ
ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ

ПРОЦЕДУРА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ

Уважаеми родители, с § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г./ в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и ясли. Според приетите изменения на ЗМДТ такса за ползване на детски ясли и градини вече не съществува. Измененията влизат в сила от 01.04.2022 година.