Проекти на национално и общинско ниво

  • Начало
  • Проекти на национално и общинско ниво
Проекти на национално и общинско ниво

Проекти на национално и общинско ниво

Национална програма „Хубаво е в детската градина“ – Проект „ЛегоРоболандия“ – 2022/2023 учебна година

В педагогическата дейност чрез конструирането ще бъдате допълнено с работата с роботизирани играчки. Съвместянето на практиките на конструиране с роботизирани играчки позволява на децата да инициират свой независим свободен собствен избор и обогатява педагогическата работа с деца в детската градина. Лего конструкторите помагат за развитието на детето като развиват възприятието за света около тях. Уменията в конструиране приучват детето в самостоятелност, да взима решения въз основа на индивидуалния си опит и да твори през собствената си призма на възприемане на света. Разнообразието от LEGO конструктори на различни теми предоставя шанс за едно пълно разгръщане на вътрешния творчески потенциал на децата. Методологията на сглобяване чрез разиграване на сюжет отразява душевния свят на детето. По време на игра с LEGO конструктор, то ще извади на показ нещата, които го вълнуват и децата ще имат възможност да изразят емоции и чувства. Игрите чрез конструиране развиват качествата креативност и въображение. Умението в демонстриране на креативност чрез следване на инструкциите или създаване на нещо ново, като развихрят децата въображението си и го свържат с реалния свят, на по-късен етап, би се оказало полезно за тях, включително поставяне на цели в живота и развитие на емоционална и социална интелигентност за решаване на проблеми.

Национална програма „Успяваме заедно“ – Проект „Роботизираните играчки в дейностите на децата от предучилищна възраст“ – 2021/2022 учебна година

ДГ №66 „Елица” се стреми към създаване на качествена, разнообразна, изграждаща среда, която да активизира и обогатява познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Педагогическата иновация на роботизираните играчки са свързани с промени в съдържанието и методиката на преподаване и възпитание, които са насочени към повишаване ефективността на педагогическата дейност. 

Роботизираните играчки заемат място за интеграция в композираната учебно-игрова среда за когнитивно, емоционално и социално развитие на детето. Реализирането на проект „Роботизираните играчки в дейностите на децата от предучилищна възраст“ фокусира образованието върху разработването на нови методи и технологии, които да повлияят на целевите групи за саморазвитие и самоопределение. 

Внедряването на роботизираните играчки в игрово-учебната среда,  отговаря на потребностите на  децата и съвременните им интереси. Практиките с роботизирани играчки позволяват на децата да инициират свой независим свободен собствен избор.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

Проект „Бягай, скачай, тичай и здравето обичай“ – 2023 година

Организирането на спортни мероприятия са подходящо средство за подобряване здравето и физическата годност и утвърждаване на здравословен начин на живот на децата и техните родители. Осигуряване условия за възпитание и полагане на основи за развитие на необходимата степен на двигателна активност за пълноценна изява във всички сфери на живота на децата и техните родители.

Проекта “Скачам, тичам и се забавлявам, но на пътя аз внимавам“ – 2020 година

Основна цел на проекта е по-тясно сътрудничество между детска градина и семейство, приемственост и унифициране на целите и задачите между възпитание, обучение и социализация на децата от предучилищна възраст с изискванията на семейството, респективно на изикванията общоевропейската рамка за ключови компетентности.  

Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София

Проект „Защо, Къде, Кога, с РОБИ зная пътните правила!“ – 2022 година

Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина и разширяване формите на взаимодействие с родителската общност.

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.