Обществен съвет

Обществен съвет

Обществен съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ   

Членове на Обществения съвет към ДГ №66 „Елица“:

1.г-жа Катя Калоянова – Ст. специалист “ОКСДС“ към район Панчарево

2. г-жа  Боряна Божилова – председател

3. г-жа Ренате Романова – член

4. г-жа Ралица Ангелова – член

5. г-жа Аника Казълова – член 

6. г-жа Таня Димова – резервен член

7. г-жа Анита Чоканова – резервен член

8.г-жа  Ванина Минева – протоколчик

ПРОТОКОЛИ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4 

Анкета удовлетвореност служители

Персонал самооценка

Анкета учители

Анкета учители 2

Квалификация учители