МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 3-4 ЮНИ 2023 "ДОКОСНИ СВЕТА ИЗВЪН МРЕЖАТА"

  • Начало
  • Новини
  • МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 3-4 ЮНИ 2023 "ДОКОСНИ СВЕТА ИЗВЪН МРЕЖАТА"
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 3-4 ЮНИ 2023
Юни16

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 3-4 ЮНИ 2023 "ДОКОСНИ СВЕТА ИЗВЪН МРЕЖАТА"

На 4-5 юни в град София се състоя конференция по проект  „Out of the Net“ - Erasmus + Programme, Strategic Partnership 2020-1-PL01-KA201-082223, съфинансиран от ЕС, който се реализира от 7 партньорски организации от държавите Италия, Испания, Литва, Полша, Португалия, България. ДГ № 66 „Елица“ е асоциран партньор и взе участие  като представи работата и дейностите осъществени през периода на проекта. Конференцията е насочена към педагогически специалисти от формалното и неформално образование – учители, директори от училища и детски градини, педагози от ЦПЛР, РУО, общини, НПО, представители на академичната общност.

      Фокусът на проекта „Извън мрежата“ е върху предотвратяване на социалното отчуждение, в частност синдром на Хикикомори, чрез пилотиране на педагогически модели, насърчаващи груповите взаимодействия в реалния живот и създаващи климат и среда, в които всеки може да изрази личния си потенциал и да развие социални умения, с ученици на възраст от 8 до 13 години, с включване на различните социални фактори - училище, извънучилищни дейности, семейство. На конференцията представители на партньорските организации по проекта чрез доклади и работилници ще представят различни аспекти на социалната изолация Хикикомори и добри практики на различни образователни интервенции за осъзнато използване на интернет и за превенция на социалното отчуждение чрез творчески и социализиращи дейности. Ще бъдат разгледани теми като:

  • въздействието на екрана върху младите хора;

  • първите сигнали за социално отчуждение;

  • превантивни мерки и интервенции за баланс и здраве;

  • ефективна семейна и междуличностна комуникация;

  • насърчаване на житейски ценности и нагласи, свързани с уважение и зачитане на различието, чувство на споделяне и принадлежност.