Съобщение за родителите, относно необходимите здравни документи на децата за детска градина

 • Начало
 • Съобщения
 • Съобщение за родителите, относно необходимите здравни документи на децата за детска градина
Съобщение за родителите, относно необходимите здравни документи на децата за детска градина
Август22

Съобщение за родителите, относно необходимите здравни документи на децата за детска градина

Уважаеми родители,

С писма на Столична РЗИ до общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София, Столична община – Дирекция Здравеопазване и РУО са информирани за влизане в сила на Наредба № 6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.

Предвид изострената моментна епидемична обстановка от морбили на територията на гр. София, е разпоредено да се изпълняват стриктно разпоредбите на горецитираната наредба по отношение на диагностика, регистрация и мерки спрямо контактните.

Обърнато е внимание, че с наближаване на предстоящата учебна 2019/2020 г. децата и учениците следва да предоставят пълен имунизационен статус на медицинските специалисти в изпълнение разпоредбите на Наредба 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, Наредба 3//05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №3/27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Информацията следва да съдържа приеми на ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Същата може да бъде бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон.

Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредотвратими заболявания и застрашава общественото здраве.

Във връзка с гореописаното и предвид малките срокове разпоредени в нормативните документи и с цел улесняване и облекчаване работата на всички страни, участващи в процеса, следва да се създаде строга организация при приема на децата в детски и учебни заведения, а именно:

 • ОПЛ, чиито пациенти са се отписали от практиките им, да предоставят данни за имунизационното им състояние, с оглед предоставянето им на ноия ОПЛ;
 • ОПЛ с новозаписани пациенти без данни за имунизации, да описват в документите до детските и учебни заведения, че същите липсват и не са предоставени от предходния ОПЛ, както и името му, с цел предоставяне на възможност за издирване от служители на СРЗИ;
 • В случай на изгубена или невъзможност за достъп до документация на предходен ОПЛ, родителя/ настойника да изиска от СЗОК информация за извършените имунизации и да ги предостави на ОПЛ и детското, респективно учебно заведение, тъй като единствено той има право на достъп до нея и трето лице не може да я получи;
 • Учебните и детските заведения да публикуват на електронните си страници и информационните табла информация за необходимостта от активно съдействие по събиране на информация за имунизационното състояние на децата, както и носенето на лична отговорност за физическото предоставяне на същата от ОПЛ до медицинския специлист в детските градини и училищата. На родителски срещи да се сведе до знанието на родителите нуждата и необходимостта от кооперативност, както и тяхната лична отговорност;
 • В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, същите да бъдат подадени на районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия;

В детските градини се при записване и първоначален прием на деца се прилага писмено заявление, подадено от родителите. Към заявлението се прилагат следните документи: 

 • копие от акта за раждане на детето;
 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. (3) (Нова – ДВ., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.

При отсъствие на детето от детската градина за до 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.